Våra villkor för kurser

Villkor för kurs

Väder och vind

Skärmflygning är en väderberoende flygsport. Vid utbildning är det instruktören som har ansvar för elevernas säkerhet och avgör vad som är lämpligt väder att flyga i. Vid för mycket vind, turbulenta förhållanden, regn och snö är det inte lämpligt att flyga.

Om väderförhållandena är dåliga under kursen och det är orsaken till att eleven inte blir färdig erbjuder vi en vädergaranti. Den innebär att eleven har möjlighet att följa med på kommande kurser under de närmaste 6 månaderna efter avslutad kurs. Eleven måste meddela flygskolan sitt önskemål i god tid innan en ny kurs startar.

Kursen

Kursens längd är satt för att genomsnittseleven ska klara av den under hyfsade väderförhållanden. Är eleven inte färdig efter avsatt tid så har man rätt till ytterligare en dag som planeras tillsammans med instruktören. Är vädret så pass dåligt så att de praktiska momenten inte kan genomföras så äger instruktören rätt att ställa in dessa kursdagar för att erbjuda nytt tillfälle för eleverna (om inte alla eleverna kan vid kommande tillfälle så splittras gruppen på flera tillfällen).

Om eleven inte klarar de praktiska moment som krävs för kursen under kurstiden och den extra utbildningsdag som erbjuds kan eleven köpa extra dagar.

En betald kursavgift innebär inte att man är garanterad en licens. Eleven skall klara de praktiska och teoretiska moment som ingår för att bli godkänd samt att bedömas lämplig av instruktören.

Flygskolans instruktörer ger eleven alla möjlighet att lyckas med sin kurs men det krävs att eleven är motiverad och vill lära sig flyga.

Efter avslutad kurs behöver man öva och öva för att sedan kanske gå vidare till nästa utbildningsnivå.

Vi rekommenderar att gå med i en skärmflygklubb i ens närhet och lär känna andra flygare för att få tips och hjälp med sin flygkarriär. Alla flygklubbar finns listade på Svenska Skärmflygförbundets hemsida: www.paragliding.se

Betalning och kursanmälan

När du bokar dig för en kurs så betalar du en anmälningsavgift på 2000:-. Efter din anmälan har du 14 dagars ångerrätt enligt Distansköplagen men den lagen gäller fram till dess att kursen påbörjas. Efter 14 dagar tillfaller anmälningsavgiften flygskolan om du ångrar dig. När du sedan påbörjar kursen betalar du in resterande avgift och tar med kvitto till första kursdagen.

Om du påbörjat din kurs och väljer att hoppa av så gäller följande:

 • Har du deltagit två dagar eller mindre så får du tillbaka halva kostnaden för kursen exklusive de 2000:- som var anmälningsavgift.
 • Har du påbörjat din tredje dag eller gått hela kursen men blir inte godkänd efter examination så tillfaller hela kursavgiften flygskolan.

Om du blir sjuk och har ett läkarintyg så får du möjligheten att boka om till ett kommande kurstillfälle.

Om du skadar dig under kursen t.ex. stukar foten och därmed får ett läkarintyg så får du en ny chans att gå kurs vid senare tillfälle (dock längst 6 månader senare).

Försäkring

När du påbörjar din kurs måste du anmält och betalat ett ”Takeoff kit” till förbundet. Detta bör du göra i god tid innan eftersom din kurslitteratur ingår i avgiften. Boken ”Lär dig flyga skärm” skickas till dig. I Takeoff kitet ingår en försäkring som du måste ha under utbildningen. Vi kommer att kontrollera så du betalt detta vid första kursdagen.

”Takeoff kit” löser du via länken på vår hemsida:  Takeoff kit

Har du tandemflugit med oss tidigare var det tandempiloternas försäkring som gällde vi det tillfället. Det är andra villkor då du nu påbörjar en utbildning. 

 Studentkurs

Vid en studentkurs i skärmflyg ingår följande:

 • Lån av utrustning (skärm, sele, nöd-skärm, hjälm, radio)
 • Teori och genomgång av kurslitteratur.
 • Praktiska delar t.ex. balansering av skärm.
 • Backglidning eller låghöjdsdrag med vinsch.
 • Examination med skriftligt prov.
 • Vädergaranti.

Vi rekommenderar att man klär sig efter väder samt använder stabila skor, helst kängor. Fötterna är särskilt utsatta då man springer och landar i terräng.

Vid balansering blir man varm och vid höjdflyg kan vindtäta kläder vara lämpliga.

Följande gäller för dig som ska gå studentkurs motor, PM1 och PM2 och köpt egen utrustning:

 • Motorn ska vara typad och godkänd enligt SSFF regler.
 • Nödskärm ska vara ompackad de senaste 12 månaderna (det ska styrkas med intyg eller liknande).
 • Flygutrustning ska vara rätt anpassad för din vikt.
 • Skärmen ska vara godkänd för motorflyg (enligt tillverkarens rekommendationer).

I din kursanmälan ska du informera oss om att du har egen utrustning. Du ska meddela oss fabrikat och uppgifter för din utrustning. Kan du inte genomföra din utbildning p.g.a. din egen utrustning så bär du själv ansvaret om du inte fullföljer utbildningen inom avsatt tid (undantag är vädergarantin).

Det krävs en väl fungerande motor och tillhörande utrustning för att slutföra kursen inom avsatt tid. Tänk därför på att medtaga reservdelar t.ex. propeller. Tänk på att en motors tryckkraft kan vara avgörande om du kommer i luften eller inte.

Ska du köpa egen begagnad utrustning innan kursstart är du välkommen att rådfråga oss först.

Vi har även paramotor för uthyrning då ni ska gå PM-kurs. (önskar ni hyra motor så skriv det i kursanmälan)

Fortsättningskurs

Har du tagit din studentbehörighet under året så har du redan en gällande försäkring. Om du inte har tagit din studentbehörighet under innevarande år så ska du ha förnyat din licens och ha godkänd försäkring då du påbörjar fortsättningskurs. Vi antar att du som fortsätter med påbyggnadskurs har köpt egen flygutrustning.

Följande gäller för dig som ska gå fortsättningskurs:

 • Nödskärm ska vara ompackad de senaste 12 månaderna (det ska styrkas med intyg eller liknande).
 • Flygutrustning ska vara rätt anpassad för din vikt.
 • Skärmen ska vara godkänd för den flygning du ska genomföra t.ex. rätt skärm för motorflyg (enligt tillverkarens rekommendationer)
 • Du ska i god tid informera oss om vilken utrustning du har och tänker använda under kursen.

Flygskolan har rätt att neka dig utbildning om din utrusning visar sig olämplig. Flygskolan kan hyra ut utrustning om så önskas. Finns intresse av att hyra utrustning, kontakta oss vid kursanmälan.

Krav på godkänd utrustning finns att läsa om på Svenska Skärmflygförbundets hemsida: www.paragliding.se


Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

GDPR innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

En grundregel är att vi aldrig kan äga våra elevers personuppgifter – vi lånar dem.

I samband med er kursbokning ger ni oss ert samtycke till registrering.

Vill ni att alla uppgifter om er raderas efter avslutad kurs så meddela oss i samband med er bokning eller efter avslutad kurs.

Utbildning

Måste också kursanmälan ha ett godkännande av avtalet? 
Statsbidragsfinansierad utbildning kan stödjas på den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Att anmäla sig till och delta i en utbildning kan även ses som ett ingående/fullgörande av avtal. Om avtal eller allmänt intresse är den lagliga grunden krävs inte ett särskilt skriftligt godkännande av avtalet. Observera dock att det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att informera om hur personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för utbildningen och säkerställ att det finns en laglig grund för behandlingen.

Måste uppgifter som har getts i samband med kurs raderas efter tillfället hållits?  
Det kan finnas ändamål för att spara personuppgifter även efter att ett utbildningstillfälle har genomförts. Exempelvis vid statsbidragsfinansierad utbildning finns krav på återrapportering avseende deltagartillfällen, antalet deltagare etc. Det kan också finnas ändamål kopplade till vidareutbildning, fortsättningskurser osv.